فرم مشخصات

     

 

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

&مشخصات استاد راهنما

                                     نام :

                      نام خانوادگي:

                               نام پدر:

                              جنسيت:

                      نوع همكاري:

      آخرين مدرك تحصيلي:

                        گروه عمده:

                    رشته تحصيلي:

                       مرتبه علمي:

                                   پايه:

                  گروه آموزشي:

                شماره شناسنامه:

                        سال صدور:

                         محل تولد:

                               استان:

                        شهرستان :

                     كد ملي:

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

CICT

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

&مشخصات استاد مشاور

                                     نام :

                      نام خانوادگي:

                               نام پدر:

                              جنسيت:

                      نوع همكاري:

      آخرين مدرك تحصيلي:

                        گروه عمده:

                    رشته تحصيلي:

                       مرتبه علمي:

                                   پايه:

                  گروه آموزشي:

                شماره شناسنامه:

                        سال صدور:

                         محل تولد:

                               استان:

                        شهرستان :

                        كد ملي :

 

 

 

 

 

 

 

CICT

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

&مشخصات استاد مشاور 2

                                     نام :

                      نام خانوادگي:

                          محل تولد:

                          سال تولد:

               شماره شناسنامه:

                    نوع همكاري:

   آخرين مدرك تحصيلي:

                رشته تحصيلي:

                    مرتبه علمي:

                               پايه:

              گروه آموزشي:

    نام واحد اقدام كننده:

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي:

 ارشد در دست راهنما:

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي:

 ارشد در دست راهنما:

                      كد ملي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICT                 

                                دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

&              مشخصات دانشجو و استاد راهنما و اساتيد مشاور

 

                                     شماره دانشجويي:

                                              نام دانشجو:

                                      نام استاد راهنما:

                                    نام استاد مشاور1:

                                  نام استاد مشاور 2:

                              ثبت عنوان پايان نامه :

                                    عنوان پايان نامه:

                            نيمسال انتخاب واحد:

              ارزش تعداد واحد پايان نامه:

             

 

Finland Sevastopol joomla